Tillämplig svensk och europeisk lagstiftning kring skydd för personuppgifter, däribland personuppgiftslagen (SFS 1998:204)  ålägger oss att informera dig om vår dataskyddspraxis och hur vi behandlar personuppgifter samt cookies används på vår webbplats www.panasonic.se  ("webbplatsen"). Denna policy beskriver hur vi samlar in, bearbetar, använder och skyddar information kring personliga och materiella omständigheter om dig som identifierad eller som identifierbar individ, som vi samlar in via webbplatsen ("personuppgifter"). Alla personuppgifter  som du lämnar till oss eller som samlas in genom din användning av webbplatsen, är föremål för denna policy och genom att tillhandahålla sådana personuppgifter , samtycker du till villkoren i policyn.

Webbplatsen drivs av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany, Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten ("Panasonic", "vi", "vår" eller "oss") . Panasonic är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på webbplatsen.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder oss av de organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder som krävs, för att skydda personuppgifter  som står under vår kontroll.  Tyvärr kan vare sig dataöverföring via Internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säkert. Om du har anledning att tro att din kommunikation med oss inte längre är säker (om du till exempel upplever att säkerheten för de konton som du har hos oss är utsatt för risk), vänligen meddela oss om problemet omedelbart genom att kontakta oss (se ”Kontakta oss”, nedan).

Lagring av insamlad information

Vi kommer att spara dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla de respektive syften som anges i denna policy eller i övrig kommunikation med dig, såvida lagen inte kräver en längre lagringsperiod, men under alla omständigheter inte längre än lagen tillåter. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas och/eller skickas tillbaka i enlighet med gällande lagstiftning.

Barns användning av webbplatsen

Webbplatsen riktar sig inte till, och bör inte användas av personer under sexton (16) års ålder.  Om du är under 16 år måste du ha uttryckligt medgivande från föräldrar eller målsmän innan webbplatsen används eller personuppgifter delas. Vänligen notera att vi enligt våra köp- och användarvillkor inte accepterar beställningar från personer under 18 år utan målsmans godkännande.

Insamling av personuppgifter direkt från dig

Panasonic samlar in de personuppgifter du lämnar via kontakt- och registreringsformulär och liknande på webbplatsen i enlighet med följande:

 • När du registrerar ett personligt konto hos oss (t ex namn, e-postadress, födelsedatum, lösenord)
 • När du beställer produkter eller utökade garantier via webbplatsen (t ex ditt namn, postadress, telefonnummer, födelsedatum, bankuppgifter)
 • När du registrerar ditt produktköp hos oss och/eller när du registrerar en garanti
 • När du skickar e-post till Panasonics e-postadress som anges på webbplatsen (t ex namn, e-postadress och andra personuppgifter som du väljer att inkludera i respektive e-post)
 • När du registrerar dig eller deltar med inlägg på av Panasonic tillhandahållna sidor i sociala medier såsom chat, forum eller anslagstavlor (t ex namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter samt information som du väljer att dela via inlägg i sådana sociala medier, inklusive video och bilder)
 • När du registrerar dig till eller deltar i tävlingar, spel och liknande som erbjuds på webbplatsen (t ex namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kontaktuppgifter och andra personuppgifter som du väljer att inkludera)
 • När du väljer att prenumerera på våra reklamutskick och nyhetsbrev (t ex namn, e-postadress, postnummer)


Övrig information, exempelvis om var du befinner dig och vilka kommunikationsvägar du föredrar kan också komma att behandlas om du har uppgett sådan information i dina kontakter med oss.

Om du får våra reklamutskick och nyhetsbrev från oss, kan du när som helst välja bort kommande utskick genom att kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan).

Syftet med insamlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs nedan.

 • För att behandla dina frågor och för att uppfylla dina önskemål i förhållande till oss
 • För att kunna hantera och utföra dina beställningar och i övrigt kunna uppfylla avtal som du  ingått med oss
 • För att kunna kommunicera med dig i anledning av frågor som kan uppkomma avseende ditt konto eller dina beställningar
 • För att kunna kommunicera med dig på sociala medier, som chat, forum eller anslagstavla och för att kunna skicka meddelanden till dig via sociala medier
 • För att kunna låta dig delta i tävlingar och liknande kampanjer
 • För att kunna kommunicera reklam och nyhetsbrev som du har efterfrågat
 • För att skicka viktig information om webbplatsen till dig, ändringar i våra villkor, policy och annan administrativ information
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (exempelvis i förhållande till Radiotjänst i Kiruna AB, se närmare i våra köp- och användarvillkor
 • För vår affärsverksamhet, revision, utveckling av nya produkter och tjänster, förbättringar av vår Webbplats och våra tjänster, för identifiering av användartrender och för att mäta effekten av våra marknadsföringskampanjer
 • För ändamål vi anser vara nödvändiga: (a) enligt gällande lagstiftning, (b) för att uppfylla våra rättsliga åtaganden, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, (d) för att upprätthålla våra köp- och användarvillkor, (e) för att skydda vår eller något av våra dotterbolags verksamhet (dvs. företag inom Panasonic-koncernen ("dotterbolag")), (f) för att skydda våra och/eller våra dotterbolags rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, dig eller andra, samt (g) för att vi ska kunna driva en rättslig process eller begränsa eventuella skadeverkningar.


När syftena med behandling av personuppgifter  har uppfyllts, eller av annan anledning inte längre är aktuella, kommer dina personuppgifter  att raderas. Som nämnts ovan kan du när som helst begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att höra av dig till oss (se ”Kontakta oss” nedan).

Andra uppgifter som vi samlar in

Vi samlar även in andra uppgifter på webbplatsen, varav en del kanske inte direkt kan identifiera dig, till exempel:

 • Webbläsarinformation
 • Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik
 • Köpvanor för användare av en viss dator
 • Demografisk information och annan information som du tillhandahåller och
 • Uppgifterna ifråga kan samlas in automatiskt på olika sätt, bland annat:
 • Genom din webbläsare: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, till exempel din Media Access Control (MAC)-adress, datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, version av operativsystem och webbläsartyp/-version. Vi använder denna information för att se till att webbplatsen fungerar korrekt.
 • Genom användning av cookies: Se vår policy för cookies.
 • Genom användning av pixeltaggar och liknande tekniker: Pixeltaggar (kallas även ”web beacons” eller ”clear GIFs”) kan användas vid vissa Webbsidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden för att bland annat spåra en Webbplatsanvändare eller e-postmottagares aktiviteter, mäta effekten av våra marknadsföringskampanjer samt för att sammanställa statistik om webbplatsens användning och svarsfrekvenser.
 • Din IP-adress: Din IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator som du använder av din internetleverantör (ISP). En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för besöket och sidan/sidorna som besöktes. Vi använder IP-adresser till exempel för att beräkna webbplatsens användarnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem och för administreringen av webbplatsen.

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Denna policy avser inte, och vi tar inte ansvar för, integritetsfrågor, informationshantering, eller andra förehavanden av tredje part, inklusive tredje parts webbplatser och detta oavsett om tredje parts webbplats innehåller en länk till vår Webbplats. En länk på vår Webbplats till en tredje parts webbplats innebär inte heller ett godkännande av den länkade webbplatsen från oss eller något av våra dotterbolag.

Känsliga uppgifter

Vi ber dig att till oss inte tillhandahålla några personuppgifter  som kan anses speciellt känsliga (t.ex. personnummer, information om socialbidrag eller uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religion eller annan övertygelse, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via webbplatsen eller på annat sätt.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina  personuppgifter  till följande mottagare, för de respektive ändamål som anges nedan:

 • Våra dotterbolag, det vill säga bolag inom Panasonic-koncernen, för att dotterbolagen för egen räkning ska kunna använda personuppgifter na för de ändamål som beskrivs i denna policy och för att på sammantagen basis kunna analysera och förbättra hela Panasonic-koncernens verksamhet sett uifrån kundnöjdhet och förbättrad användarupplevelse.
 • Våra tredjepartsleverantörer, vilka kan vara belägna och verksamma också utanför den Europeiska Unionen (”EU”) eller det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och som tillhandahåller oss tjänster som exempelvis webbhotell, dataanalys, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundtjänst, e-post leverans, revisionstjänster, betaltjänster och andra liknande tjänster, så att de kan tillhandahålla oss dessa tjänster. Om en sådan tredjepartsleverantör är skriven utanför EU eller EES, där lagstiftningen ger ett mindre skydd för personuppgifter än vad som är fallet inom EU och EES, kommer vi att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för dina personuppgifter  i varje kontrakterad relation.
 • Våra tredjepartssponsorer; personuppgifter  som du lämnar i samband med att du deltar i online-spel, tävlingar och liknande kampanjer, kan delas med tredjepartssponsorer av sådana kampanjer. Vid varje sådan kampanj kommer vi informera dig om vilka tredjepartssponsorerna är.
 • Tredje part i händelse av att Panasonic eller vår verksamhet på något sätt omorganiseras  genom exempelvis sammanslagning med annan verksamhet, försäljning, instiftande av samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande).
 • Vem som helst för ändamål som är nödvändiga: (a) enligt gällande lagstiftning, (b) för att uppfylla våra rättsliga åtaganden, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, (d) för att upprätthålla våra villkor, (e) för att skydda vår eller något av våra dotterbolags verksamhet, (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra dotterbolag, dig, eller andra.
 • För att vi ska kunna driva eventuella rättsliga processer eller begränsa eventuella skadeverkningar.


Personuppgifter kan även lämnas av dig på någon av våra anslagstavlor, chat, profilsidor, bloggar och andra tjänster som vi tillhandahåller, där du även har möjlighet att lägga upp information och material. Observera att all information som du lägger upp eller delar med dig av genom dessa tjänster kommer att bli offentlig och kan bli tillgängliga för besökare på webbplatsen och för allmänheten. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig med att lämna ut dina personuppgifter  eller annan information på webbplatsen.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att invända mot eller avböja insamling, bearbetning och annan behandling av dina personuppgifter, inklusive be om att få personuppgifter raderade, genom att skicka en begäran om detta till oss via post eller e-post. Se Kontakta oss.

Vi har också, oavsett om du motsätter dig vidare behandling av personuppgifter, rätt att fortsätta behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig och tillåten enligt lag vilket bl. a. innefattar (i) att behandlingen är nödvändig för att ett avtal med dig ska kunna fullgöras eller åtgärder som du begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, (ii) för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, eller (iii) för att vitala intressen för dig ska kunna skyddas.

Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt begära och få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Skicka din förfrågan, som måste vara skriftlig och undertecknad av dig, till oss. Se Kontakta oss.

För att vi ska vara säkra på att vi lämnar ut personuppgifter  till rätt person ber vi dig att i din begäran skriva ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-mailadress.

Om du hittar felaktigheter i dina av oss registrerade personuppgifter , eller om dessa är ofullständiga eller vilseledande, kommer vi att ändra uppgifterna på din begäran.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i vår policy vid behov. Vi råder dig därför att regelbundet läsa igenom policydokumentet för eventuella ändringar. Innan policyn ändras kommer vi att informera dig och, vid behov, be dig om ditt uttryckliga medgivande för en fortsatt behandling av dina personuppgifter . De senaste ändringarna i policyn gjordes 1 Juli 2014.

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, exempelvis hur de samlas in, bearbetas eller används, eller om du vill justera, blockera, protestera, få tillgång till, återkalla ditt samtycke till policyn eller om du vill radera någon av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

 

Integritetspolicy för Panasonic Smart Home-produkter i EU

Denna integritetspolicy gäller all data som överförs till Internet för att upprätta anslutning som en del av anslutningen till Internet. Anslutningen är nödvändig för att kunna använda nätverksfunktionerna. Dessa uppgifter lämnas till den ansvariga


Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan

 

Om du har frågor angående integritetspolicy i Europa, kontakta oss:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Uppgiftsskyddsombudet

Hagenauerstrasse 43

D-65203 Wiesbaden

Tyskland

Eller via E-Mail: datenschutz@eu.panasonic.com

 

Ansvarig datatillsynsmyndighet för klagomål:

 

Hessens Data Protection Ombud

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

Tyskland

Eller via E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Vilken information samlar vi in?

För lokal anslutning (in-home-anslutning)

 • Här samlas ingen data in eller överförs till tredje part

För fjärranslutning

 • IP-adressen, temporärt för anslutning till en server i Europa.

Vid tillhandahållande av mjukvaruuppdateringar

 • Basstationens MAC-adress
 • Mjukvaru-version

Panasonic Premium Service

För att kunna använda Panasonics Premium-tjänst är det nödvändigt att skapa ett användarkonto. Följande data samlas in och lagras.

 • Namn: Förnamn och efternamn, eller en pseudonym.
 • E-mail adress
 • Basstationens produktnyckel
 • Ordernummer (Genereras automatiskt)
 • IP-adressen, temporärt för anslutning till en server i Europa

 

Allianz Assist

Följande data lagras för tillvalstjänsten Alliance Assist.

 • Namn: Förnamn och efternamn
 • Adress: postnummer, stad, gata och husnummer
 • E-mail adress
 • Telefon: Eget telefonnummer och upp till tre nöd nödnummer
 • Basstationens produktnyckel
 • Ordernummer (Genereras automatiskt)
 • IP-adressen, temporärt för anslutning till en server i Europa

 

Delning av data
Uppgifterna som samlas in för Allianz Assist Service kommer också att vidarebefordras till Allianzpartnern för genomförandet av kontraktet.

Vad gör vi med din personliga information?

 • För att skapa anslutning så att nätverksfunktionerna kan användas.  
 • För att upprätthålla säkerheten och integriteten i våra system
 • För att hålla enheten uppdaterad med den senaste tekniken (enhetskonfiguration).
 • För att hålla operativsystemet uppdaterat (programuppdatering).

Vart förvarar vi din personliga information?
Dina data lagras, bearbetas och görs tillgängliga för tjänsten i certifierade datacenter (ISO 27001) i Europa eller Japan.

Hur skyddar vi din information?
Vi tar alla nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. För att skydda dina personuppgifter begränsar vi tillgången till sådan information till de personer som behöver informationen och har behörighet att få tillgång till sådan information. Dina uppgifter kommer att lagras så länge vi behöver dem för att uppfylla tjänsterna eller om du vill radera dem.

Överföring av din personliga information
Internet är en global miljö. Genom att använda tjänsten skickar du information elektroniskt till oss, och sådan data kan överföras via Internet internationellt beroende på din plats. Tänk på att Internet inte är en säker miljö, och denna sekretesspolicy gäller endast vår användning och utlämnande av din personliga information, i den utsträckning som de är i vår besittning och under vår kontroll. Med tanke på Internets öppna natur är alla Internetöverföringar på egen risk.